Tomáš Dufka

Bakalářská práce

Využití požárně bezpečnostních zařízení v kolejových vozidlech

The Use of Fire Safety Equipment in Rolling Stock
Anotace:
DUFKA, Tomáš: Využití požárně bezpečnostních zařízení v kolejových vozi-dlech. Bakalářská práce. Ostrava, 2017: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 2017, 55s. Tato bakalářská práce se zabývá využitím požárně bezpečnostních zařízení v kole-jových vozidlech. V práci je uveden přehled normativních dokumentů a požadavků z nich vyplývajících pro navrhování a použití …více
Abstract:
Synapse Dufka, Tomáš: The use of fire safety equipment in Rolling Stock, Bachelor the-sis. Ostrava, 2017. VŠB – TU Ostrava, Faculty of safety engineering, Department of Fire safety, 59 s. This thesis deals with the use of fire safety equipment in the rolling stock. The paper provides an overview of the normative documents and requirements arising from them for the design and use in rail vehicles. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: Adam Thomitzek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava