Ing. Milan Podvolecký

Bachelor's thesis

Centrum dálkového provozu v řízení a organizaci údržby a oprav zařízení železniční infrastruktury

Remote operation center for management and maintenance organization and railway infrastructure devices repair
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje Centrum dopravního provozu v Přerově v návaznosti na dopravní infrastrukturu. V úvodní části jsou zmíněny obecné možnosti dálkového řízení a stručný popis řídícího sálu železniční tratě Přerov - Břeclav. V druhé části je popsána náplň práce dispečera železniční dopravní cesty a jeho pracoviště. Třetí část této bakalářské práce se zabývá možnostmi dispečera železniční …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the center of traffic operations in Prerov in relation to transport infrastructure. In the introductory part are discussed the general possibilities of remote management and a brief description of the management hall for railway line Přerov - Břeclav. The second part describes the railway infrastructure dispatcher?s job and his workplace. The third part of this work deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Jan Weiss

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Podvolecký, Milan. Centrum dálkového provozu v řízení a organizaci údržby a oprav zařízení železniční infrastruktury. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera