Theses 

Motivation der Kursteilnehmer/-innen zum Lernen der deutschen Sprache – Bc. Andrea Lukešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Andrea Lukešová

Diplomová práce

Motivation der Kursteilnehmer/-innen zum Lernen der deutschen Sprache

Motivation of the students to learn the German language

Abstract: Thesis Theme is the motivation for lifelong learning on the example of German participants.The theoretical part deals with the attitude of pupils towards learning the German language and its continuing or not continuing learning. I deal with the factors that may affect the success or failure in teaching the pupil. I mean the influence of teachers, environmental influences or influence the student himself. This topic I chose to find out what the student learning German motivates most. In the empirical part I focus on the reasons for learning German and motivation to learn German language.I want find that the reasons for learning German are the most represented. As a research tool I used a questionnaire.

Abstract: Téma diplomové práce je motivace k celoživotního učení němčiny na příkladu účastníku kurzu. V teoretické části se zabývám postojem žáka k učení se německého jazyka a jeho pokračování nebo nepokračování v učení. Zabývám se faktory, které mohou mít vliv na úspěch či neúspěch ve vyučování žáka. Tím myslím vliv učitele, okolní vlivy nebo vliv žáka samotného. Toto téma jsem si zvolila, abych zjistila, co žáka k učení němčiny nejvíce motivuje. V empirické části se soustředím na důvody učení se němčiny a motivace k učení německého jazyka.Chci zjistit, které důvody k učení se němčiny jsou nejvíce zastoupeny. Jako výzkumný nástroj jsem použila dotazník.

Klíčová slova: foreign language, learning style, motivation, teacher, success, anxiety, cizí jazyk, motivace, učení, učitel, žák, účastník kurzu, učební strategie, principy učení, postoj žáka, emoce, význam strachu, úspěch, chyba, aktivace žáka, důvěra, mezilidské vztahy ve škole, věk, celoživotní učení, jazyková hra

Jazyk práce: němčina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz