Aleš MACHULKA

Bakalářská práce

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni- Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4

Mapping of ruderal Flora in Plzeň city- Plzeň- Košutka, map grids: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem dvou mapových listů, které spadají pod Městský obvod Plzeň 1 a Plzeň 7. Konkrétně se jedná o mapové listy Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4. Na těchto územích byl proveden terénní výzkum ruderální flóry a invazních druhů rostlin. Ke sběru a vyhodnocení dat byl použit PDA přístroj. Na základě dat získaných z terénu byl vytvořen druhový soupis pro obě území a pro invazní druhy …více
Abstract:
The Bachelor?s thesis is focused on a study of two map sheets falling within the City Borough of Pilsen 1 and Pilsen 7. To be more specific, these are the sheets Plzeň 9-2/3 and Plzeň 9-2/4. An on-site research of ruderal and invasive plant species was conducted in these territories. A PDA machine was used for collection and evaluation of data. A list of species for both territories was made based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHULKA, Aleš. Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni- Košutce, mapové listy: Plzeň 9-2/3 a Plzeň 9-2/4. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání