Theses 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho vzdělávání – Mgr. Adéla Křížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Adéla Křížová

Diplomová práce

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho vzdělávání

The Pupil with special educational needs and his education

Anotace: Diplomová práce na téma „Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a jeho vzdělávání“ je zaměřena na osobnost žáka mladšího školního věku, pozornost je věnována jednotlivým vývojovým oblastem (vývoji poznávacích procesů, vývoji emočnímu a jazykovému, procesu socializace). Není opomenuta problematika činitelů, kteří ovlivňují přechod z mateřské školy do školy základní (dítě, rodiče a škola). V neposlední řadě je vymezen termín speciální vzdělávací potřeby a je pojednáno o možnostech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na ZŠ běžného typu a o právní úpravě vzdělávání těchto žáků. Praktická část zahrnuje výzkumný projekt, jehož hlavním cílem bylo analyzovat, jak se speciální vzdělávací potřeby žáka promítají do zvládání počátků povinné školní docházky v rámci základního vzdělávání. Pozornost byla zaměřena na vzdělávací oblast Českého jazyka a jeho vzdělávací obory. K získání údajů bylo využito aktivní pozorování, které bylo zaznamenáno do záznamového archu pozorování. Dále byla využita dostupná dokumentace o sledovaném žákovi a polostrukturovaný rozhovor s vyučující. Výsledky byly získány analýzou provedených pozorování, analýzou dokumentace a polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky byly získány analýzou výsledků činností, dokumentace a rozhovoru. Na závěr jsou uvedeny návrhy, doporučení pro speciálně pedagogickou praxi. Přílohy diplomové práce jsou k dispozici na Katedře speciální pedagogiky u vedoucí diplomové práce.

Abstract: Diploma thesis „The Pupil with special educational needs and his education“ is formed as a theoretical basis and it is focused on a personality of younger school-aged children. Our attention is focused on individual areas of development (the development of cognitive processes, the emotional and linguistic development, the process of socialization). We mustn’t forget an issue of features such as an influence of transition from nursery to a primary school (child, parents and school). Finally, there is a term defined of the special educational needs and we dicussed options about education of pupils with special educational needs whitst concentrating on grammer education as a common type and the legal regulation of education. The practical part includes a research project whose main objective was to analyse, how the document „The School Educational Program" has involved the management of a child at the beginning of compulsory school attendance of a primary education. We focused attention on the educational area of Czech language and its educational field. We observed and wrote down all of these important information into the record sheet. There was documentation available about the pupil and a semi-structured interview with the teacher. The results were obtained by analysing the observation, the documentation and the semi-structured interview. The results were obtained by analysing the results of activities, documentation and interview. There is a list of proposals, recommendations for special education practice.

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, narušený vývoj řeči, vývojová dysfázie, mimořádné nadání, speciální vzdělávací potřeby, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, mladší školní věk, základní vzdělávání, inkluze, communication disorder, impaired speech development, developmental dysphasia, extraordinary talent, special educational needs, pupil with special educational needs, younger school age, primary education, inclusion

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz