Theses 

Company Business Plan – Maria Ageenko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Maria Ageenko

Bachelor's thesis

Company Business Plan

Company Business Plan

Anotácia: AGEENKO, Maria. Podnikatelský plán, Otevření Subway v Bělorusku. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze. Praha: 2017. Celkový počet stran 57. Subway IP Inc. je největší světový řetězec rychlého občerstvení (podle počtů restauraci) s sendviči, saláty a pizzy, které má franšízové zastoupeny v 112 zemích. V současné době je Bělorusko jednou z mála zemí v Evropě, která nemá žádnou restauraci Subway, ale již jsou zde prezentovány další podobné řetězce rychlého občerstvení jako McDonalds, Burger King a KFC. Přestože se Bělorusko v dnešní době potýkalo s některými ekonomickými potížemi, má tato země perspektivu pro investory. Franšizing se stal populárním obchodním modelem mezi fast-food restauracemi po celém světě, nicméně každá země má svoje specifika pro provoz tohoto typu společnosti. Mohou to být vládní předpisy týkající se tohoto způsobu podnikání, kulturních aspektů, hospodářské nebo konkurenční situace a některých dalších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při vstupu do nového trhu. Následující bakalářská práce odpovídá na otázku: "stojí za to otevřít restauraci Subway v Bělorusku" a analyzuje běloruský trh v kontextu podnikání, zkoumá hlavní výzvy a existující obchodní modely konkurentů rychlého občerstvení. Dokument rovněž sleduje existující vládní předpisy v Bělorusku, které se týkají podnikání jako franšízové společnosti. Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán pro otevření restaurace Subway. Jako metodika byl použít průzkum/ výzkum (?), detailní pohovory a výzkum případových studií. Příprava, prezentace a schopnost obhájit úspěšný obchodní plán naznačuje vyhlídky potenciálního franšízanta a zvyšuje šance na přijetí do řetězce. Výsledky tohoto dokumentu odrážejí klíčové aspekty pro investory: množství potřebných investic, plán marketingu a řízení, plán HR, perspektiva trhu Běloruska včetně analýzy rizik a zdůvodnění místa určení.

Abstract: AGEENKO, Maria. Company Business Plan, Opening a Subway restaurant in Belarus. [Bachelor dissertation] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2017. Total number of pages 57. Subway IP Inc. is the largest in the world fast-food chain (due to the quantity if locations) with submarine sandwiches, salads and pizzas presenting in 112 countries as franchisees. Currently Belarus is one of few countries in Europe that hasn’t got any Subway restaurants, yet other similar business such as McDonalds, Burger King and KFC are already presented. Even though nowadays Belarus faced some economic difficulties, this country has perspectives for investors. Franchising became popular business model among fast-food restaurants worldwide, however each country has its own specificity for operating this kind of company. It can be governmental regulations regarding this way of doing business, cultural aspects, economic or competitive situation and some other factors that should be taken into consideration when opening a new market. The following bachelor thesis answer a question ‘Does it worth to open a Subway restaurant in Belarus’ and analyses Belarusian market in the context of doing business, examines the main challenges and existing fast-food competitors’ business models. Also, the paper observes existing governmental regulations in Belarus concerning doing business as franchising company. The aim of the thesis is to create a business plan for opening a Subway restaurant. As a methodology survey research, in-depth interviews and case study research were used. Preparation, presentation and ability to defend successful business plan indicates the prospect of a potential franchisee and increases the chances of being accepted into the network. Results of this paper reflect key aspects for investors: the amount of necessary investments, marketing and management plan, HR plan, Belarusian market prospective including risk analysis and the rationale for location point.

Keywords: franchising, business plan, fast-food, Belarus, Subway franšizing, podnikatelský plán, Bělorusko, Subway

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 3. 2019 03:02, 13. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz