Theses 

Listopad 1989 a přechod k demokracii na lokální úrovni studie vybraného města (Plzeň) – Lucie KRATOCHVÍLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Listopad 1989 a přechod k demokracii na lokální úrovni studie vybraného města (Plzeň)

November 1989 and the transition to democracy at the local level - the study of the selected cities (Pilsen)

Anotace: Tématem této bakalářské práce je přechod k demokracii na lokální úrovni vybraného města Plzeň v listopadu 1989. Události z druhé poloviny roku 1989, známé pod pojmem Sametová revoluce, vedly k pádu komunistického režimu a přeměně zřízení na demokracii. Tato přeměna politického zřízení měla velký úspěch a to díky zapojení menších měst, jako je Plzeň. K pochopení této historické souvislosti jsem si vytyčila za cíl bakalářské práce analýzu událostí listopadu 1989 a následné změny režimu na lokální úrovni na příkladu města Plzně. K dosažení cíle mé bakalářské práce jsem si zadala v úvodu otázky, na které během práce odpovím. Jaké bylo složení vládnoucí skupiny do listopadových událostí? Jaká byla v této době struktura rodících se opozičních skupin? Jaké byly hlavní impulsy založení Občanského fóra a jeho podoba na lokální úrovni a jaký byl průběh listopadových událostí? Jak dopadly parlamentní volby 1990 na úrovni Plzně a jak dopadly první komunální volby? První část práce je orientována na obecný úvod historického kontextu komunistického režimu a samotný průběh Sametové revoluce na celorepublikové úrovni. Následně se věnuji vládnoucí elitě na lokální úrovni. Jak probíhala revoluce v Plzni a jaké opoziční skupiny byly do této revoluce zapojeny. Jaká byla mocenská elita v Plzni a jak reagovala na přeměnu režimu. Následný proces demokratizace přinesl první svobodné volby a s tím úzce souvisí i vznik nových politických stran. Tyto volby a programy kandidujících stran popisuji v závěrečné části práce.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is Transition to democracy on local level in selected city Pilsen in November 1989. Events from the second half of the year 1989, known as Velvet Revolution, were directed to the fall of communist regime and change in democracy. This change of political system was very successful, mainly thanks to the help of smaller cities, which Pilsen exactly is. To understand this historical kontext. I determined the target of my bachelor thesis as to analyze events in November 1989 and upcoming changes of regime on local level on the example of Pilsen City. To reach the target of the thesis I defined questions in introduction. These questions I will answer in the thesis. What was structure of leading group until November events? What was composition of new forming opposition groups? Which were the main impulses to establish Civic forum and form of it on local level and what was the process of November events? What was the result of parliamentary elections in 1990 in Pilsen and how ended first communal elections? The first part of the thesis is oriented on general introduction of historical context of communist regime and the whole process of Velvet Revolution on nationwide level. The following work is dedicated to political structure on local level. What depicts how was the process of the Revolution in Pilsen and which opposition groups were involved to the revolution. What was the structure of power elite in Pilsen and what was their reaction to the change of political regime. Coming process of democratization brought the first free elections and it is closely related to the establishment of new political parties. In the conclusion of the thesis I am describing these elections and programs of candidate parties.

Klíčová slova: Sametová revoluce, demonstrace, Plzeň, KSČ, Charta 77, Škoda, opozice, komunistický režim, disent, volby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69683 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie. Listopad 1989 a přechod k demokracii na lokální úrovni studie vybraného města (Plzeň). Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:39, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz