Theses 

Osamělost na prahu adolescence a její prediktory: neklid, emoce a sociální kompetence – Mgr. Nicola Kociánová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Nicola Kociánová

Bachelor's thesis

Osamělost na prahu adolescence a její prediktory: neklid, emoce a sociální kompetence

Predicting loneliness in early adolescence: impulsivity, emotions and social competence

Abstract: Cílem této práce bylo zjistit, které faktory přispívají k osamělosti dospívajících v období časné adolescence. Zkoumána byla symptomatologie ADHD, pozitivní a negativní emocionalita a silné a slabé stránky dítěte (problémy ve vztazích, problémové chování apod.). Ověřen byl také možný vliv demografických proměnných (pohlaví, věk) na míru osamělosti. Data byla získána formou dotazníkového šetření v základních školách v malých obcích. Výzkumný soubor tvořilo 110 respondentů (56 chlapců, 54 dívek), kteří byli žáky pátých ročníků základní školy. K získání dat byl použit Dotazník osamělosti a sociální nespokojenosti (LSDQ), Dotazník silných a slabých stránek (SDQ), ADHD Rating Scale IV a Dotazník pozitivních a negativních emocí – dětská verze (PANAS – C). Získaná data byla analyzována s použitím mnohonásobné regrese. Výsledky ukázaly, že nejsilnějším prediktorem osamělosti jsou problémy ve vztazích hodnocené dítětem. Významnými prediktory osamělosti dále jsou silné a slabé stránky dítěte hodnocené jeho rodičem, konkrétně emoční symptomy. Vliv na míru pociťované osamělosti v období dospívání má také negativní emocionalita. Dále byl nalezen negativní vztah mezi pozitivními emocemi a osamělostí, takže pozitivní emoce mohou fungovat jako ochranný faktor. Naopak pohlaví ani věk statisticky významně nepredikují míru osamělosti v tomto věku. Nebyl prokázán vliv symptomatologie ADHD na osamělost. Výsledky jsou v závěru práce diskutovány v kontextu předchozích empirických zjištění; zmíněny jsou také limity studie a náměty pro další výzkumy.

Abstract: The aim of this study was to learn which factors contribute to loneliness in early adolescence. ADHD symp-toms, positive and negative affect and strengths and difficulties of children (peer relationship problems, conduct problems, etc.) were examined. The effect of demographical factors (gender, age) on loneliness was also examined. The data were collected through questionnaires in elementary schools in small cities. The sample consisted of 110 respondents (56 boys, 54 girls), who were fifth graders. To measure selected variables, Loneliness and Social Dissatisfaction Questionnaire (LSDQ), Strengths and Difficulties Question-naire (SDQ), ADHD Rating Scale IV and Positive and Negative Affect Scale – Child Form (PANAS – C) were used. The method of statistical analysis was the multiple regression. The results showed that the strongest predictor of loneliness are peer relationship problems (assessed by children). Strengths and difficulties of children (assessed by parent) were also significant predictor of loneliness, more specifically emotional symptoms. Negative affect contributes to loneliness in early adolescence. Negative relationship was found between positive affect and loneliness, so that positive affect may work as a protective factor against loneli-ness. Neither gender nor age predicted loneliness in this age. The contribution of ADHD symptomatology to loneliness was not proved. The results are discussed in the context of previous empirical findings; limita-tions of the research and future research recommendation are also mentioned.

Keywords: osamělost, časná adolescence, sociální kompetence, pozitivní emocionalita, negativní emocionalita, impulzivita, nepozornost, hyperaktivita, loneliness, early adolescence, social competence, positive affect, negative affect, impulsivity, inattention, hyperactivity

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martina Koubíková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 20:33, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz