Kateřina CABRNOCHOVÁ

Bakalářská práce

Hudba a její využití u klientů s mentálním postižením ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích ve volném čase Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home

Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home
Anotace:
Anotace Bakalářská práce popisuje možnosti využití hudby a jednotlivých hudebních činností ve volném čase ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku mentální retardace, zabývá se etiologií, hlavními znaky mentální retardace, klasifikací, popisem charakteristických znaků u jednotlivých kategorií mentální retardace, rodinnou výchovou, ústavní péčí a výchovou …více
Abstract:
Annotation The Bachelor?s Thesis describes the possibility of using music and applying individual musical activities during free time in the Chotěšice Special Youth Home. The theoretical section of the Thesis focuses on mental retardation, deals with aetiology, the main features of mental retardation, classification, description of characteristic features of individual categories of mental retardation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CABRNOCHOVÁ, Kateřina. Hudba a její využití u klientů s mentálním postižením ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích ve volném čase Music and Its Leisure Time Application in relation to the Mentally Disabled Clients in the Chotěšice Special Youth Home. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta