Mgr. Markéta Šamánková

Master's thesis

Prožitek jako cesta k výtvarnému vyjádření

Experience as a path to creative expression
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rolí prožitku, jako prostředku zážitkové pedagogiky, jejíž snahou je zefektivnění výuky výtvarné výchovy a její zpřístupnění dětem mladšího školního věku. Zabývá se popisem pojmů prožitek, zážitek, zážitková pedagogika a jejich vlivem na osobnost žáka. V praktické části předkládá možné způsoby zařazení prožitku do výuky prostřednictvím vlastní tvůrčí činnosti žáků. Na základě …more
Abstract:
Diploma thesis is dealing with the role of experience as a path of experiential learning. The main aim is to make teaching art more enjoyable and effective to primary school pupils. Experience, experiential learning and their influence on the personality of the pupil is described. The practical part presents possible ways to include experience in teaching through the creative activities of students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training