Bc. Eva Ďurková

Master's thesis

Rehabilitácia u pacientov po cievnej mozgovej príhode s diabetes mellitus bez komplikácií a s diabetes mellitus s komplikáciami

Rehabilitation of patients with stroke and diabetes mellitus with and without complications
Abstract:
This diploma thesis deals with rehabilitation issue of diabetic patients with diagnosis cerebrovascular accident with chronic diabetic complications or without it. The aim of this work was to evaluated the effect of complex rehabilitation on patients functional independence and detect , in what way diabetic complications affect this indipendence. Another purpose of my research was assess the influence …more
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou rehabilitácie diabetických pacientov s diagnózou cievna mozgová príhoda s výskytom chronických diabetických komplikácií a bez nich. Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv komplexnej rehabilitácie na funkčnú nezávislosť pacientov a zistiť do akej miery túto nezávislosť diabetické komlikácie ovplyvňujú. Ďalším predmetom výskumu bolo posúdenie vplyvu dĺžky hospitalizácie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta