Petr Langer

Diplomová práce

Návrh rekonstrukce úpravnické linky na lomu Železné Horky.

Proposal for Finishing Line Reconstruction at the Quarry by Železná Horka.
Anotace:
Obsahem diplomové práce je návrh rekonstrukce úpravnické linky na lomu Železné Horky. V úvodu je popsána základní charakteristika ložiska, dále je popsána stávající technologie dobývání, dopravy a úpravy. Hlavním úkolem práce je posouzení stávajícího stavu, návrh výměny strojů a analýza možné výměny strojů. V závěru práce jsou pak zhodnoceny technicko-ekonomické přínosy nové úpravnické linky a doporučení …více
Abstract:
The present diploma thesis deals with designing a reconstruction of an uprgrading line in the železné Horky quarry. The introduction part describes a basic characteristics of the bed, the current technology of mining, transportation and adjustment. The aim of the present diploma thesis is to review the current status, to suggest replacing old machines and to analyse the possibility of the changing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Jan Vojtěch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava