Pavlína Kapustová

Bachelor's thesis

Vliv ozonizace na složení aktivovaného kalu

The influence of ozonization on the composition of activated sludge
Abstract:
Cílem této práce je vyhodnocení vlivu ozonizace na složení aktivovaného kalu, který je součástí technologického zpracování, při čištění odpadních vod chemického závodu. Teoretická část je věnována popisu technologického postupu čištění odpadních vod, biocenózou aktivovaného kalu a působení ozonu při čištění odpadních vod. Praktická část vyhodnocuje kvalitu aktivovaného kalu před zahájením procesu ozonizace …more
Abstract:
The aim of this work is to evaluate the influence of ozonation on the composition of activated sludge which is part of the technological processing during the waste water treatment of the chemical plant. The theoretical part is devoted to the description of the technological process of wastewater treatment, activated sludge bioconosis and ozone action in wastewater treatment. The practical part evaluates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2018
  • Supervisor: Miroslav Kyncl
  • Reader: Jakub Šajtar

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava