Petra Turčáková

Diplomová práce

Mikroskopický rozbor aktivovaného kalu z malých domovních čistíren

Microscopic Analysis of the Activated Silt from Small Domestic Wastewater Treatment Plants
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na popis a hodnocení biocenózy aktivovaného kalu z malých domovních čistíren odpadních vod. Dále se zabývá popisem a morfologickým hodnocením vloček aktivovaného kalu. V práci je rovněž popsán proces čištění odpadní vody a související platná legislativa pro provozování malých domovních čistíren. V experimentální části je popsána metoda zpracování vzorků, jejich odběr, postup …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the characterisation and evaluation of biocenosis of activated sludge from small domestic wastewater treatment plants. Furthermore, it deals with the description and morphological assessment of activated sludge flocs. The thesis also describes the wastewater treatment process and related applicable legislation for running of small domestic wastewater treatment plants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Iva Melčáková
  • Oponent: Alena Kristová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava