Mgr. Soňa VRŇATOVÁ

Master's thesis

Industriální kultura jako součást resocializace území postižených těžbou hnědého uhlí ve Spolkové republice Německo

Industrial heritage as part of resocialization of areas affected by lignite mining in Germany
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou restrukturalizace a resocializace oblastí dotčených těžbou hnědého uhlí. V úvodu teoretické části práce je uveden přehled hnědouhelných revírů v SRN, dále jsou nastíněny rozdílné rámcové podmínky rozvoje porýnského revíru a revírů v tzv. nových spolkových zemích, tedy lužického a středoněmeckého revíru, na něž se práce následně zaměřuje. Práce popisuje strukturu …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of restoration and social regeneration of areas affected by lignite mining. The theoretical part of the thesis starts with an overview of mining sites in Germany, then, it describes different framework conditions of development of the Rhineland lignite-mining region and the mining regions in the new federal states of Germany, i.e. Lusatia and Central Germany the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VRŇATOVÁ, Soňa. Industriální kultura jako součást resocializace území postižených těžbou hnědého uhlí ve Spolkové republice Německo. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí