Ivan Weingart

Diplomová práce

Návrh metodiky vyhodnocování homogenity materiálů pomocí nedestruktivního zkoušení ultrazvukem

Design Methodology for Assessing the Homogeneity of Materials Using Nondestructive Ultrasonic Testing
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou nedestruktivního zkoušení širokopatních kolejnic pomoci ultrazvuku v podniku Třinecké železárny a. s. V úvodu jsou představeny jednotlivé metody nedestruktivního testování. Dále se práce věnuje navržení metodiky nedestruktivnímu zkoušení za použití více sekčních sond typu „Phased array“, výhodám a nevýhodám oproti sondám klasické konstrukce. K ověřování vlastností …více
Abstract:
The thesis deals with non-destructive testing of flat-bottom railway rails with ultrasound in the company Třinecké železárny a.s. Editorial presents various methods of nondestructive testing. Furthermore, the work deals with proposal for methodology of non-destructive testing using multiple sectional probes such as "Phased Array" and also evaluate advantages and disadvantages compared with conventional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ivo Hlavatý
  • Oponent: Petr Bojko, Štěpán Hefner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie