Theses 

Návrh metodiky vyhodnocování homogenity materiálů pomocí nedestruktivního zkoušení ultrazvukem – Ivan Weingart

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie

Ivan Weingart

Diplomová práce

Návrh metodiky vyhodnocování homogenity materiálů pomocí nedestruktivního zkoušení ultrazvukem

Design Methodology for Assessing the Homogeneity of Materials Using Nondestructive Ultrasonic Testing

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou nedestruktivního zkoušení širokopatních kolejnic pomoci ultrazvuku v podniku Třinecké železárny a. s. V úvodu jsou představeny jednotlivé metody nedestruktivního testování. Dále se práce věnuje navržení metodiky nedestruktivnímu zkoušení za použití více sekčních sond typu „Phased array“, výhodám a nevýhodám oproti sondám klasické konstrukce. K ověřování vlastností daných sond bylo použito přístroje Omniscan MX a vzorků s charakteristickými přírodními a uměle vytvořenými vadami. Dále se práce zabývá volbou a nastavením jednotlivých sond pomocí programu ESBeamtool, určených ke kontrole celého průřezu kolejnice.

Abstract: The thesis deals with non-destructive testing of flat-bottom railway rails with ultrasound in the company Třinecké železárny a.s. Editorial presents various methods of nondestructive testing. Furthermore, the work deals with proposal for methodology of non-destructive testing using multiple sectional probes such as "Phased Array" and also evaluate advantages and disadvantages compared with conventional probes. For the verification of properties of the probes was used Omniscan MX and samples with natural and artificially created defects. Beside the thesis deals with the selection and setting of probes designed to control the cross section rails using ESBeamtool software.

Klíčová slova: nedestruktivní testování, ultrazvuk, Phased Array

Keywords: Nondestructive testing, Ultrasonic, Phased Array

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ivo Hlavatý
  • Oponent: Petr Bojko, Štěpán Hefner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz