Vladimír Lapčík

Bakalářská práce

Větrné elektrárny a jejich vliv na životní prostředí.

Wind Generators and and Their Impact on the Environment.
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá současným stavem a rozvojem větrných elektráren v Evropě a České republice. Významná část práce je věnována technickému řešení a popisu současných větrných elektráren a jejich nejdůležitějších komponent (lopatky, rotor, gondola, stožár, základ větrné elektrárny). V bakalářské práci je uveden přehled nejčastěji realizovaných typů větrných elektráren v Evropě, resp …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis deals with current state and development of wind-power plants in Europe and the Czech Republic. Major part of the thesis is devoted to technical solution and description of the contemporary wind-power plants and their parts (blades, rotor, nacelle, tower, wind-power plant foundation). Bachelor thesis contains the list of most common types of wind-power plants instaled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Aleš Hanslík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava