Lenka Navrátilová

Diplomová práce

Hospodářská krize v eurozóně a její dopad na změnu pravidel rozpočtové disciplíny

the Economic Crisis in the Eurozone and its Impact on Change of Budgetary Discipline Rules
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hospodářskou krizí v eurozóně a jejím dopadem na změnu rozpočtových pravidel. Cílem této práce je analýza dopadu hospodářské krize na nejslabší státy a kroky EU změnit pravidla rozpočtové disciplíny. Kapitoly popisují připravenost Řecka, Španělska, Portugalska a Irska na vstup do Hospodářské a měnové unie, následné plnění Paktu stability a růstu a dopad krize na eurozónu …více
Abstract:
My thesis deals with the economic crisis in the Eurozone and its impact on the change of budgetary discipline rules. The aim of my work is to analyse the impact of the economic crisis on the weakest states and the measures of the EU to change the rules of budgetary discipline. The chapters describe readiness of Greece, Spain, Portugal and Ireland for admission to the Economic and Monetary Union, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: Dušan Röder

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva