Silvie Šustková

Bakalářská práce

Remitence jako nástroj pro ekonomický rozvoj chudých zemí

Remittances as a Tool for the Economic Development of Poor Countries
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na remitence a jejich rozvojovou pomoc. Cílem práce je zjistit, jaký mají remitence vliv na hospodářský růst a ekonomický rozvoj chudých zemí. Součástí práce je poukázání na oficiální a neoficiální cesty převodů a jejich velikost. Z výsledků práce lze konstatovat, že remitence jsou stabilním a spolehlivým finančním převodem. Prokázalo se, že remitence přímo ovlivňují …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on remittances and their development aid. The aim of the thesis is to find out how the remittances influence the economic growth and economic development of the poor countries. Part of the thesis is to point out the official and unofficial remittances and their size. From the results of the work it can be stated that the remittances are a stable and reliable financial transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mariola Pytliková
  • Oponent: Lenka Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava