Eva Olšovská

Bakalářská práce

Stresové reakce rostlin po expozici nanočásticím oxidů kovů

Stress reactions of plants following metal oxide nanoparticle exposure
Anotace:
Ke stanovení míry fyziologického stresu v buňkách známého biomonitoru Pleurozium schreberi, byla vybrána titrační metoda stanovení kyseliny askorbové. Obsah kyseliny askorbové bylo stanoveno ve vzorcích mechu, které byly po dobu pěti týdnů vystaveny suspenzi nanočástic ZnO, za pomocí 2 % kyseliny metafosforečné a titračního činidla 2,6-dichlorfenolindofenolu. Dále bylo rovněž sledováno ovlivnění míry …více
Abstract:
To determine the degree of physiological stress in the cells of the known biomonitor Pleurozium schreberi, the titration method for the determination of ascorbic acid was chosen. The ascorbic acid content was determined in moss samples that were exposed to a suspension of ZnO nanoparticles for 5 weeks with 2% metaphosphoric acid and 2,6-dichlorophenolindophenol titration reagent. In addition, the effect …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Oldřich Motyka
  • Oponent: Lucie Chlebíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Bakalářský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie