Petr Hýbl

Bakalářská práce

Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.

A Study on a Family House Heating and Electricity System with a Co-generation Stirling Motor Unit
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem pro zadaný rodinný dům. V úvodu práce je proveden výpočet tepelných ztrát objektu, dle kterých je dále navrhnuta vyhovující kogenerační jednotka. Další část řeší návrh a konstrukci výměníku tepla. V závěru práce je provedeno ekonomické zhodnocení studie a určení doby návratnosti. Součástí práce je konstrukční návrh výměníku …více
Abstract:
The bachelor thesis is based on proposal of cogeneration unit with Stirling engine for choice family house. At the beginning of my research work there is done calculating the building heat loss. Then there is designed to comply with a cogeneration unit. Next part of my work proposes a solution and construction of heat exchange. At the last part of bachelor thesis there is done economic evaluation studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Kysela
  • Oponent: Jiří Míka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava