Jan Horák

Bakalářská práce

Analýza a ověřování reakčních dob řidiče silničního vozidla

Analysis and Validation of Road Vehicle Drivers Reaction Time
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem, realizací a vyhodnocením experimentu, pro měření reakčních dob řidičů na optické podněty, v reálném automobilu. Návrh i experiment vychází z měření reakčních dob ve stojícím automobilu a měřením reakčních dob při rozjezdu z křižovatky. Teoretická část práce je zaměřena na popis prvků systému člověk – vozidlo – prostředí, jejichž vlastnosti mohou souviset s reakční dobou …více
Abstract:
This paper describes the design, implementation and evaluation of an experiment to measure the reaction times of drivers on the optical stimuli in real car. Design and experiment based on the measurement of reaction times in a stationary car and measurement of reaction times starting from the intersection. The theoretical part is focused on the description of elements of the human - vehicle – environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Jaromír Široký
  • Oponent: Michal Richtář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava