Marcel Čerňanský

Bakalářská práce

Odpadní voda a její čistění ve městě Prostějov, Česká republika

Waste Water and its Purification in Prostějov, Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku provozu a činnost konkrétní čistírny odpadních vod v městě Prostějov a jeho okolí. V úvodní části bakalářské práce je popsán proces čištění odpadní vody, jsou charakterizovány druhy odpadní vody a význam vody pro život na zemi. Poté je zmíněna základní platná legislativa Evropské unie a České republiky ovlivňující provoz Čistíren odpadních vod. Další část …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the operational issues and working of particular wastewater treatment plant (WWTP) in the town of Prostejov and its surroundings. In the first part of the thesis describes the process of wastewater treatment, the thesis defines basic types of wastewater and outlines the importance of fresh water for life on earth. Next chapter depicts basic applicable legislation of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Aleš Božoň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava