Bc. Eliška Pěničková

Master's thesis

Trendové nástroje interní komunikace a jejich využití v praxi firmy xy

Trend tools of internal communication and their use in company practice xy
Abstract:
Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve společnosti XY. Teoretická část je věnována samotné interní komunikaci, jejímu členění, formám a nástrojům či funkcím a cílům, a s tím spojených i možných problémům a bariérám. V závěru teoretické části jsou představeny moderní trendové nástroje ve vnitrofiremní komunikaci. Výzkumná část navazuje na teoretickou a zkoumá prostřednictvím dotazníkového šetření …more
Abstract:
he diploma thesis deals with internal communication in company XY. The theoretical part is devoted to internal communication itself, its structure, forms and tools or functions and goals, and associated with possible problems and barriers. At the end of the theoretical part are introduced modern trend tools in the internal communication. The research part builds on the theoretical and researches through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2018
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication