Michael Fišer

Bakalářská práce

Strategický management společnosti Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

Strategic Management of the Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je strategická analýza a návrh strategie dalšího rozvoje podniku. V první části práce je definována teorie strategie z hlediska své tvorby strategickým managementem. V praktické části je zpracována podrobná strategická analýza konkrétního podniku a na jejím základě je pak navržena vhodná strategie dalšího rozvoje.
Abstract:
The subject of this thesis is a management theory and a strategy analysis of the following development of firm. The first chapter defines the analysis theory from the point of view of strategic management creation. In the practical part there processed a deep strategy analysis of the enterprise and on it´s basis there is demanded a relevant corporate strategy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Simona Matušková
  • Oponent: Robert Brejc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava