Václav Boguaj

Bakalářská práce

Návrhy na další postupy těžby a úpravy technologie na kamenolomu Zárubka na léta 2014 - 2025

Proposal for further mining process and adjustment of the technology in quarry Zarubka for the years 2014 - 2025
Anotace:
Cílem této bakalářské práce jsou návrhy na další postupy těžby a úpravy technologie na kamenolomu Zárubka. V této bakalářské práci Vás seznámím s historií kamenolomu Zárubka s jeho geografickými, geologickými a hydrogeologickými poměry a se současným stavem dobývání, dopravy a technologickou úpravnou. Navrhuji zde postupy jak nejlépe, nejšetrněji a nejhospodárněji postupovat při dalším dobývání velice …více
Abstract:
The aim of my Bachelos thesis is to show my suggestions for further procedures mining and processing technology to quarry Zárubka. During reading my Bachelor thesis, I’ll be introducing you to the beautiful history of the ‘‘ Zarubka ‘‘ quarry, with showing its geographical, geological and hydrogeological conditions, and the current mining state, its transport and its plant treatment. By moving forward …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Tomáš Zavřel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin