Michal Šárka

Master's thesis

Modernizace a rozšíření technologické linky na kamenolomu Bělice

Modernization and expansion of the technological line at the Bělice quarry
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá modernizací a rozšířením technologické linky lomu Bělice na výrobu drceného kameniva. Úpravy linky jsou navrženy na základě laboratorních fyzikálně mechanických zkoušek kamene z lomu v porovnání s vyráběným drceným kamenivem výrobní linkou. Cílem modernizace a rozšíření linky je příznivě ovlivnit tvarový index zrn drceného kameniva ve výrobě a tím zvýšit zájem firem vyrábějících …more
Abstract:
This diploma thesis deals with upgrading and extending the technological line of the quarry Bělice for the production of ground rock. Modifications of the line are designed on the basis of laboratory physical-mechanical testing of the stone from the quarry in comparison with the ground rock produced by the present line. The aim of the upgrading and extending the line is to favourably affect the shape …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2021
  • Supervisor: Jiří Botula
  • Reader: Miroslav Lapka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava