Theses 

Ekonomie a ekologie provozu dopravy sledovaná systémem GPS – Ing. Lukáš Kincl, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lukáš Kincl, DiS.

Diplomová práce

Ekonomie a ekologie provozu dopravy sledovaná systémem GPS

Ekonomy and ecology of transport operation followed by GPS system

Anotace: ABSTRAKT Cílem této práce je vysvětlení sledování provozu vozidel pomocí systému GPS, pochopení celého tohoto systému a využití GPS v provozu dopravy. Práce se také zaobírá aktuální problematikou dneška a vysvětluje podstatu a využití alternativních paliv v oblasti dopravy. Tyto bohaté zkušenosti jsem nabyl po dobu mého pětiletého působení na Dopravním oddělení FN v Motole a touto prací bych také rád navázal na předchozí bakalářskou práci týkající se řízení a provozu dopravy ve FN Motol. První část teoreticko-metodologická je věnována úvodu do problematiky systému GPS, zaměřuji se zde na jeho technické, ekonomické a statistické ukazatele a další podkapitola této části je vymezena i hlavním pojmům týkajících se alternativních paliv. Druhá část praktická je opět rozdělena na další dvě podkapitoly, v první se zaměřuji na hlavní charakteristiku GPS systému, jeho ukazatelů a popisuji technické parametry pro sledování jednotlivých druhů doprav. Dále jsou zde také uvedeny ekonomické a provozní důvody vedoucí FN Motol k využívání GPS systému. Druhá podkapitola praktické části je věnována alternativním palivům v dopravě. Podrobně popisuje jednotlivé druhy těchto paliv a vysvětluje jejich využití. V této podkapitole se také snažím problematiku alternativních paliv vnímat širším pohledem, a to nejen z pohledu silniční dopravy, ale i jiných druhů doprav. Dále zde popisuji i vztah alternativních paliv k daňové politice a právním předpisům, jak v ČR tak v EU. V závěru práce je celkové shrnutí a seznámení s problémem budoucnosti dopravy.

Abstract: ABSTRAKT This work aims to explain the monitoring of vehicle traffic with GPS assistance, getting insight into the whole system and GPS exploitation in the street traffic. This work also deals with present topical problems and explains the principle and alternative fuel utilization in the traffic field. I gained this rich experience during my five-year work at the transport department of the Teaching Hospital in Motol. And I would also like this work to continue my previous bachelor´s work concerning street traffic control at the Teaching Hospital Motol. The first part of this work is theoretically-methodical and is deals with the introduction into problems of the GPS system. I concentrate mainly on its technical, economical and statistical indicators. Another subchapter of this part defines keywords concerning alternative fuels. The second part is practical and is divided into two subchapters. The first one concentrates on the main characteristic of the GPS system and its indicators and describes engineering characteristics for monitoring of individual forms of transport. Economical and operating reasons which resulted in the Teaching Hospital Motol using the GPS system are stated here as well. The second subchapter of the practical part deals with alternative fuels in transport. Various types of such fuels used in transport are described here in detail, and their use is explained. I try to view the alternative fuel problems in broad perspective, mainly from the other transport points of view. Furthermore even the alternative fuel relation to the tax policy and legal regulations, both in the Czech Republic and in the European Union are described here. The overall summary and acquaintance with problems of transport future make the close of this work.

Klíčová slova: KLÍČOVÁ SLOVA GPS (Global position system), globální polohový družicový systém GNSS (Global Navigation Satellite Systém), globální navigační satelitní systém služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. CDL (Car data lokator), systém pro sledování provozu vozidel Alternativní palivo, jedná se o náhražková paliva, tedy paliva nevyužívající ropu jako výrobní surovinu Biopalivo, biologický materiál, který může být užíván jako pohonná hmota GTL (Gas to Liquids), nafta vyráběná ze zemního plynu BTL (Biomass to Liquids), nafta vyráběná z biomasy LPG (Liquid Petroleum Gas), palivo na bázi propan butanu CNG (Compressed Natural Gas), palivo na bázi stlačeného zemního plynu KEY WORDS GPS (Global position system) GNSS (Global Navigation Satellite Systém) CDL (Car data lokator) Alternative fuel Biofuel GTL (Gas to Liquids) BTL (Biomass to Liquids) LPG (Liquid Petroleum Gas) CNG (Compressed Natural Gas)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 09:41, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz