František Přibyl

Diplomová práce

Posouzení intenzifikace biologického čištění průmyslových odpadních vod v Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov a návrh řešení

Assessment of Intensification in Biological Treatment of Industrial Waste Water in Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov - Proposed the Solution
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem vzniku průmyslových odpadních vod v chemickém závodě Momentive Specialty Chemicals a.s., Sokolov. Dále je zde objasněn způsob shromažďování těchto vod a současný stav nakládání s nimi. V teoretické části jsou vybrány nejlepší dostupné technologie, které by splňovaly kritéria pro intenzifikační proces celého systému, týkajícího se nakládání s průmyslovými odpadními …více
Abstract:
This thesis describes the emergence of industrial wastewater in the chemical plant Momentive Specialty Chemicals Inc., Sokolov. There is also illustrated by way of collecting the water and the current state of management. In the theoretical part are selected best available technology that would meet the criteria for intensification process of the system, relating to the disposal of industrial wastewater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Guziurek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava