Theses 

Informovanost v otázkách ochrany obyvatelstva v závislosti na zóně havarijního plánování – Filip KOCOUREK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Filip KOCOUREK

Bakalářská práce

Informovanost v otázkách ochrany obyvatelstva v závislosti na zóně havarijního plánování

Awareness on issues of protection of the population, depending on the emergency planning zone.

Anotace: Cílem bakalářské práce bylo posoudit současný stav informovanosti žáků a studentů v otázkách doporučeného způsobu chování při vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na vznik radiační havárie a posoudit rozdílnost v informovanosti žáků a studentů v závislosti na zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín. Pro tento účel bylo realizováno dotazníkové šetření, kdy byl vytvořen dotazník pro žáky a studenty základních škol, odborných učilišť a gymnázií v zóně havarijního plánování a mimo zónu havarijního plánování (Příloha 6). Výběr škol v ZHP JETE a mimo ni byl proveden pomocí prostého náhodného výběru v programu Microsoft Excel. Teoretická část práce se zabývá současným stavem poznání ve zkoumané problematice, ve které jsou zahrnuty zahraniční příručky (Německo, Bulharsko, USA, Kanada, Francie) nacházející se v přílohách této práce. Dále je zaměřena na Jadernou elektrárnu Temelín její obecnou charakteristikou, geografií a demografií. Popisuje zásady havarijní připravenosti a k ní vázající se legislativu. A ochranné opatření v případě radiační havárie, které jsou z velké části obsaženy v dotazníkovém šetření. Pro praktickou část byl vytvořen dotazník pro žáky a studenty v zóně havarijního plánování a mimo zónu havarijního plánování, který obsahoval 32 uzavřených otázek, ty byly rozděleny do 8 tematických částí (Příloha 6). Tematické části byly zaměřeny na obecné aspekty informovanosti, varování, evakuaci, ukrytí, jódovou profylaxi, improvizovanou ochranu, kontaminaci a dekontaminaci. Dotazník probíhal metodou PAPI (Paper and Pen Interviewing). Šetření se zúčastnilo 213 respondentů z toho 121 žen (57 %) a 92 mužů (43 %). Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí softwarového programu Microsoft Excel. Prvním z cílů bakalářské práce bylo "Posoudit současný stav informovanosti žáků a studentů v otázkách doporučeného způsobu chování při vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na vznik radiační havárie", pro tento cíl byla stanovena hypotéza č. 1 "Informovanost žáků a studentů nedosahuje 75 % správných odpovědí v otázkách doporučeného způsobu chování při vzniku mimořádné události se zvláštním důrazem na vznik radiační havárie". Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že informovanost žáků a studentů dosahuje 56 %, nedosahuje tedy 75 % správných odpovědí. Hypotéza byla potvrzena. Druhý z cílů bakalářské práce bylo "Posoudit rozdílnost v informovanosti žáků a studentů v závislosti na zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín.", pro tento cíl byla stanovena hypotéza č. 2 "Informovanost žáků a studentů nezávisí na zóně havarijního plánování. Pro testování hypotézy byla použita statistika "Pearsonův chí-kvadrát test", která prokázala, že neexistuje rozdíl v informovanosti žáků a studentů nacházejících se v zóně havarijního plánování a mimo ni.

Abstract: The goal of this bachelor thesis was to evaluate pupils and students knowledge of the recommended behaviour in case of emergency with extra emphasis on radiation accidents. The research compares the differences in knowledge of young people depending on Temelín Nuclear Power Plant's emergency planning zone. The research used questionnaires which were filled by pupils and students of elementary schools, vocational schools, and grammar schools within and outside of the emergency planning zone. The schools were randomly selected using Microsoft Excel. The theoretical part focuses on contemporary state of knowledge in the field and includes foreign textbooks (from Germany, Bulgaria, USA, Canada and France). These textbooks can be found in thesis attachment.This part also introduces Temelín Nuclear Power Plant, its characteristics, geography and demography. It also describes principles of emergency preparedness, related legislation and protective equipment. The second part of the thesis is based on research. The researcher created a unique questionnaire which contained 32 closed questions divided into eight thematic parts. These parts focused on general aspects of awareness, warnings, evacuation, sheltering, iodine prophylaxis, improvised protection, contamination and decontamination. The questionnaire used Paper and Pen Interviewing method. There was total of 213 respondents, 121 (57 %) of them were women and 92 (43 %) men. The results were processed and evaluated using Microsoft Excel. The first goal of the thesis was to "Evaluate pupils and students knowledge of the recommended behaviour in case of emergency with extra emphasis on radiation accidents". In order to achieve this goal, hypothesis nr. 1 was formulated: "The pupils' and students' knowledge of the recommended behaviour in case of emergency with extra emphasis on radiation accidents does not reach 75 % success rate". The executed survey shows that the pupils and students reached 56 % success rate which is below established 75 % rate of the hypothesis. Hypothesis was therefore confirmed. The second goal of the thesis was to "Assess any possible differences of knowledge between pupils and students living within Temelín Nuclear Power Plant's zone of emergency planning and outside of it". For this goal, second hypothesis was formulated: "The knowledge is not dependable on the zone of emergency planning". To test this hypothesis Pearson's chi-squared test was used. The statistics proved that there is no difference in pupils and students knowledge that would be dependable on the zone of emergency planning.

Klíčová slova: informovanost, žáci a studenti, radiační ochrana, Jaderná elektrárna Temelín, školská zařízení, mimořádná událost, radiační havárie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Marie Charvátová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50925 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

KOCOUREK, Filip. Informovanost v otázkách ochrany obyvatelstva v závislosti na zóně havarijního plánování. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz