Bc. Petra Rusnáková

Bachelor's thesis

Surogátní mateřství

Surrogate maternity
Abstract:
Bakalářská práce „Surogátní mateřství“ je rešeršní prací, která shrnuje teoretické poznatky o surogátním mateřství. Zabývá se jím z hlediska medicínského, právního, etického a psychologického. Práce se snaží nastínit nejdůležitější problémy, které jsou s tímto institutem spojeny. Cílem práce bylo zjistit, jaká je legislativa surogátního mateřství v zemích, kde je tato metoda asistované reprodukce povolená …more
Abstract:
This bachelor thesis „Surrogate motherhood“ is a search work. It summarizes theoretical knowledges of surrogacy. This thesis deals with surrogacy from the medical, legal, ethical and psychological point of view. Thesis tries to outline the most important problems, which are associated with this institute. The aim of this thesis was to find out the legislation of surrogacy in countries, where this method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
  • Reader: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta