Pavel BEHENSKÝ

Bachelor's thesis

Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka

The ability to identify badly damaged tumulus mounds diagnostic methods: a case study Sedlec-Hůrka
Abstract:
Cílem této práce jsou možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami na zaniklém středobronzovém mohylovém pohřebišti Sedlec-Hůrka. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou stručně popsány obecnější témata jako např. přírodní prostředí lokality nebo dějiny archeologického bádání na lokalitě. Další části práce se zabývají samotným mohylovým pohřebištěm …more
Abstract:
The aim of this work is the possibility of identifying badly damaged burial mounds with non-destructive methods on the defunct Middle Bronze Age tumulus necropolis Sedlec-Hůrka. The work is divided into two parts. The first section briefly describes more general topics such as: the natural environment of the site or the history of archaeological research in the area. Other sections describe a prospection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEHENSKÝ, Pavel. Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/