Miroslava Dočekalová

Diplomová práce

Negativní dopady požárů na životní prostředí

Negative environmental impacts of fires
Anotace:
Cílem diplomové práce je posouzení dopadů požárních vod prostřednictvím ekotoxikologických testů včetně návrhu způsobu odběru vzorků těchto vod. V první části jsou uvedeny vybrané požáry z minulosti s dopadem na životní prostředí, související legislativa a dostupné zahraniční materiály. Dalším krokem je pak popis současného stavu problematiky zachycování požárních vod včetně způsobu odběru jejich vzorků …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to assess the environmental impacts of fire water through ecotoxicological tests, including a proposal for the sampling method of these waters. First section describes the selected environmental fires of the past, related legislation and available foreign materials. The next step is to assess the current state of the fire water retention, including their method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Sikorová
  • Oponent: Ladislav Novák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava