Klára KOVAŘÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Pohybové aktivity vhodné pro seniory se zaměřením na nordic walking

Appropriate Physical Activities for Seniors Focusing on Nordic Walking
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá pohybovými aktivitami seniorů. Skládá se ze dvou částí. V teoretické části je uvedena charakteristika základních pojmů spojených se seniorskou problematikou, popis změn ve stárnoucím organizmu, sociální a psychická stránka stárnutí, specifika pohybové aktivity této věkové kategorie a souhrn jednotlivých pohybových aktivit vhodných pro seniory. Praktická část je zaměřena …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with physical activities of the elderly. It consists of two parts. The theoretical part contains characteristics of basic terms related to senior issues, description of involution changes in senescent organism, social and mental aspect of aging, specifics of physical activity of this age group and summary of physical activities which are suitable for the elderly. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Marta Trázníková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVAŘÍKOVÁ, Klára. Pohybové aktivity vhodné pro seniory se zaměřením na nordic walking. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií