Theses 

Faktory pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku – Šárka Havlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Šárka Havlíková

Bakalářská práce

Faktory pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku

Anotace: Tato bakalářská práce „Faktory pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku“ se zaměřuje na analýzu faktorů ovlivňujících motivaci a spokojenost zaměstnanců ve firmě McDonald´s OC Letňany. Cílem práce je zjistit, jak zaměstnanci hodnotí jednotlivé faktory pracovní motivace a spokojenosti, co je motivuje k výkonu a jaká je úroveň spokojenosti zaměstnanců v podniku. Teoretická část se zprvu zabývá motivací a vysvětluje základní pojmy. Dále se zaměřuje na motivaci v pracovním procesu, její faktory a nakonec rozebírá dílčí faktory pracovní spokojenosti. Praktická část je věnována analýze faktorů pracovní motivace a spokojenosti na základě dotazníkového šetření. Je zde zkoumána důležitost motivačních faktorů a úroveň spokojenosti zaměstnanců s jednotlivými aspekty práce. Na základě vyhodnocení výzkumného šetření jsou na závěr navržena doporučení ke zlepšení.

Abstract: This bachelor thesis „Work Motivation Factors and Satisfaction of Employees in Chosen Company“ focuses on analysis of factors affecting motivation and satisfaction of employees in McDonald´s OC Letňany company. The goal is find out how employees evaluate individual factors of work motivation and satisfaction, what is the way to motivate them to performance and what is the level of employees satisfaction in company. At first the theoretical part deals with motivation and explains the basic concepts. Another part focuses on work motivation and their factors as well and in the end it analyzes factors of job satisfaction. Practical part deals with analysis of work motivation factors and satisfaction based on questionnaire research. There is examinated importance of motivation factors and level of employee satisfaction with individual aspects of work. Finally there are proposed recommendations to improvement on the basis of the evaluation research.

Klíčová slova: Motivace, potřeba, faktory pracovní motivace, spokojenost zaměstnanců

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 14:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz