Michaela Koubková

Bakalářská práce

Optimalizace množství a vlastnosti sušiny z čistírny odpadních vod

The optimization of quantity and properties of dry matter from sewage treatment plant
Anotace:
Tato práce pojednává o rozdělení odpadních vod a rozdělení vlastnosti odpadních vod. Práce dále popisuje současný stav čistíren odpadních vod s odkazem na měření toxicity, která se v odpadních vodách vyskytuje. Cílem této práce je tedy využití veškerých odpadních složek, které se v odpadních vodách vyskytují a jejich následné využití nebo jejich uložení na skládku. Následně se práce dotkne sušení kalů …více
Abstract:
This work deals with the distribution of wastewater and the distribution of wastewater properties. The work further describes the current state of sewage treatment plant with reference to the measurement of toxicity that occurs in wastewater. The aim of this work is therefore the use of all waste components that occur in wastewater and their subsequent use or landfilling. Subsequently, the work will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Tereza Kubínová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava