Mgr. Veronika Langerová

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků a jeho vliv na programy primární prevence

The attitude of social workers and its impact on primary prevention programs
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na zjištění postojů sociálních pracovníků k programům primární prevence a vliv jejich postoje na žádoucí efekty u žáků základních škol. V teoretické části jsou popsána východiska této práce, která se týkají sociálních pracovníků. Jsou zde definovány pojmy jako postoj, primární prevence a také efekt primární prevence na žáky. V metodické části je zdůvodněna kvalitativní výzkumná …more
Abstract:
My thesis focuses on the attitudes of social workers to the programmes of primary prevention and influence of their attitudes to the desirable effects of pupils of primary school. There are described backgrounds of this work in the theoretical part of this thesis, which relates to social workers. There are defined concepts such as attitude, primary prevention and also primary prevention effect on pupils …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií