Mgr. Jolana Nedvědová

Bachelor's thesis

Vyšetřovací metody, vývoj přístrojů a pomůcek pro stanovení objektivní refrakce

Examination Methods and Development of Optical Instruments for Determination of Objective Refraction
Abstract:
Téma bakalářské práce se zabývá popisem vyšetřovacích metod objektivní refrakce a jejich historickým vývojem. Práce je napsána tak, aby sumarizovala znalosti o této problematice, usnadnila jejich pochopení, rozšířila obzory a v neposlední řadě, aby byla přínosem pro budoucí optometristickou praxi. Téma je rozdělené do několika částí. V první kapitole se věnuji metodám vyšetření refrakce a jednoduchým …more
Abstract:
The topic of the thesis describes examination methods of objective refraction and their historical development. The work summarizes knowledge about this issue, facilitates their understanding, broadens horizons and last but not least will be beneficial to the future optometry practice. The theme is divided into several parts. The first chapter is devoted to methods of refraction and simple devices …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jitka Krasňanská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry