Petra Manczalová

Diplomová práce

Analýza spotřebitelského chování obchodního centra

Consumer Behaviour Analysis of the Shopping Centre
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou spotřebitelského chování návštěvníků obchodního centra Forum Nová Karolina. Cílem práce je vytvořit segmenty zákazníků dle postojů k danému centru pomocí hierarchické shlukové analýzy. Dílčím cílem práce je srovnání s výzkumem, který proběhl v roce 2012 v konkurenčním nákupním centru Avion Shopping Park. Výběrový soubor FNK čítal 155 respondentů. Byla také analyzována …více
Abstract:
This thesis analyzes the consumer behavior of visitors of the shopping center Forum Nová Karolina. The aim is to create customer segments based on their attitude towards the given center through a hierarchical cluster analysis. One of the objective of this work is to compare the research, what was realized in 2012 in a competitive shopping center Avion Shopping Park. Sample of FNK numbered 155 respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Jana Valečková
  • Oponent: Zdeňka Kaločová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava