Petr Šincl

Master's thesis

Návrh nové technologie výroby kloubů tlakového nátoku

New Technology Proposal of Pressure Stock Production
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výrobou kloubů uzavřeného tlakového nátoku, který je součástí linek papírenského stroje. Samotná výroba je prováděna v podniku Papcel, a. s. Litovel. Cílem je navrhnout nový postup výroby kloubů. V úvodu je práce zaměřena na teoretickou část ohledně frézování, metody frézování, druhy fréz a frézek, druhy řezných nástrojů, upínání nástrojů a obrobků či CNC frézování. Další …more
Abstract:
This thesis deals with manufacturing process of pressure stock production as a components in paper mills assembly-lines. The production itself is located in Papcel concern, a. s. Litovel. Objective is to project new manufacturing method of pressure stocks. At the beginning of the work is focused on the theoretical part about milling, milling methods, types of mills and milling machines, types of cutting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Robert Čep
  • Reader: Tomáš Moťka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava