Bc. Gabriela Krušinová

Diplomová práce

Uplatnění principu 3E při zadávání veřejných zakázek (právní a ekonomické aspekty)

Application of the 3E Principle in Public Procurement (legal and economic aspects)
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zhodnocení uplatnění principů 3E (hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti) při zadávání veřejných zakázek. Obsahuje analýzu těchto zásad při zadávání veřejných zakázek z ekonomického a právního hlediska v jednotlivých etapách zadávacího řízení, kontroly a porovnání jejich vzájemného vztahu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace …více
Abstract:
The thesis focuses on evaluating the application of the 3E principles (economy, efficiency and effectiveness) in public procurement. It in-cludes the analysis of these principles in public procurement from the economic and legal point of view in individual stages of the procure-ment procedure, control and comparison of their mutual relationship with the principles of transparency, proportionality, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta