Jaroslav Dočkal

Master's thesis

Návrh lokální distribuční sítě nn.

Design of LV Local Distribution Network.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem variant technického řešení lokální distribuční sítě. V teoretické části je rozebírána problematika sítí, podmínky připojení a provozování distribučních síti a hlediska návrhu elektrického vedení. Teoretická část je dále doplněna rozborem zkratů a stručným úvodem do multikriteriální analýzy. V praktické části je popsán současný stav a jednotlivé varianty řešení …more
Abstract:
This diploma thesis is concerned with design of technical solutions of local distribution network. In the theoretical part examines issues of networks, connections and operation of a distribution network and design aspects of electrical lines. The theoretical part is complemented by the analysis of short circuits and a brief introduction to multi-criteria analysis. The practical part describes the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Jiří Gurecký
  • Reader: Lukáš Pracný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Elektrotechnika / Elektroenergetika