Theses 

Prevence kriminality a sociální práce se seniory – Bc. Tereza Holíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Holíková

Master's thesis

Prevence kriminality a sociální práce se seniory

Crime prevention and social work with elderly

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá prevencí kriminality a sociální prací se seniory, kdy se zaměřuji na město Brno. V práci se snažím nalézt odpověď na otázku, jaké vybrané prvky prevence kriminality páchané na seniorech uplatňují sociální pracovníci v městě Brně v rámci poskytovaných sociálních služeb. Práce se v teoretické části zabývá obecně stářím, kriminalitou a její možnou prevencí. Jako zefektivnění prevence je viděna role sociálních pracovníků, kteří mají k seniorům na rozdíl od policie (která v našem prostředí prevenci provádí) blíže a často prvky prevence uplatňují, aniž si to uvědomují. Empirická část je zaměřena na vybrané prvky prevence kriminality uplatňované sociálními pracovníky v rozlišných zařízeních poskytující služby pro seniory v Brně se zaměřením na prvky primární, sekundární a terciární prevence. V závěru odpovídám na hlavní výzkumnou otázku, která vychází ze zjištění, že sociální pracovníci uplatňují tyto prvky prevence kriminality: informování seniorů pomocí letáků, přednášek a besed, informování a poskytování konkrétních rad klientům, zvýšenou intenzitu práce se seniorem, který se stal obětí trestného činu a upozorňování dalších klientů, přičemž je zohledněno porovnání z hlediska jednotlivých zařízení. Nechybí doporučení týkající se zapojení sociálních pracovníků do procesu prevence kriminality.

Abstract: This thesis deals with the prevention of crime and social work with the elderly, which focuses on the city Brno. In my work I try to answer the question, what is the selected element in preventing crime against seniors applying social workers in the city of Brno in the context of social services. Working in the theoretical part deals with general aging, crime and its possible prevention. As the efficiency of prevention is seen role of social workers who are seniors in contrast to the police (which in our environment preventing performed) closer and often elements of prevention apply without realizing it. The empirical part focuses on selected elements of crime prevention applied by social workers in varying facilities providing services to seniors in Brno, focusing on the elements of primary, secondary and tertiary prevention. In conclusion, I answer the main question, which is based on the finding that social workers apply these elements of crime prevention: informing seniors through leaflets, lectures and discussions, information and specific advice to clients , increased intensity of work with the elderly, who became a victim of crime and alerting other clients, considering the comparison in terms of individual devices. There is also a recommendation concerning the involvement of social workers in the process of crime prevention.

Keywords: senior, stáří, aspekty stáří, ageismus, viktimizace, kriminalita, prevence kriminality, primární prevence, sekundární prevence, terciární prevence, sociální práce, sociální služby pro seniory

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 06:52, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz