Petr Kukuricáš

Bakalářská práce

Analýza motivačního programu vybrané firmy

Analysis of Motivation Program of a Selected Firm
Anotace:
Abstrakt Tématem bakalářské práce “Analýza motivačního programu vybrané firmy“ je analýza motivačního programu společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část práce, význam a struktura motivačního programu, se zaměřuje na popis teoretických informací zpracovaných pomocí odborné literatury. Obsahuje základní motivační teorie, pojednání o motivačním programu a motivačních …více
Abstract:
Abstract The subject of the bachelor thesis “Analysis of motivation program of a selected firm“ is the analysis of the incentive program of EUROVIA Kamenolomy, a.s. The thesis is divided into four parts. The first part, meaning and structure of the motivation program, focuses on the theoretical information processed through literature. It contains the basic theories of motivation, a treatise on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Lucja Matusiková
  • Oponent: Pavel Stanovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava