Bc. Martina Babinská

Bachelor's thesis

Vyjádření následnosti děje v ruštině a češtině

Expression consequence of action in Russian and Czech
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá vyjádřením následnosti děje v ruštině a češtině. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o souvětí s vedlejší větou časovou a časových spojkách vyjadřující následnost. Praktická část demonstruje nabytou teorii na příkladech získaných z ruských publicistických textů, které jsou následně přeloženy do češtiny.
Abstract:
This bachelor thesis researches expression consequence of action in Russian and Czech. Theoretical part characterizes complex sentence and subordinate time clause and summarize all time conjunctions that express consequence of action. Practical part demonstrates knowledge gained in theoretical part on examples translated into Czech from Russian publicistic texts.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel