Libuše PIPOTOVÁ

Bachelor's thesis

Konstrukce feminity a maskulinity mezi zaměstnanci ve firemním prostředí

Construction of feminity and masculinity among employees in a corporate environment
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce je analyzovat, jakým způsobem se utváří, formuje a manifestuje ženství a mužství v prostředí velkých firem. Práce se snaží uchopit firemní prostředí jako instituci, mající vliv na chování, jednání a reprezentaci zkoumaných jedinců v oblasti firemního provozu. Práce se zabývá konstrukcí ženskosti a mužskosti, genderových stereotypů a utvářením identity ve vztahu k profesi …more
Abstract:
The main topic of this bachelor's thesis is to analyze how femininity and masculinity are formed and manifested in the environment of large companies. The work tries to grasp the corporate environment as an institution that has an impact on the behavior, actions and representation of the examined individuals in the field of corporate operations. The work deals with the construction of femininity and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PIPOTOVÁ, Libuše. Konstrukce feminity a maskulinity mezi zaměstnanci ve firemním prostředí. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/