Theses 

Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech – Bc. Tereza KLEVAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením

Bc. Tereza KLEVAROVÁ

Diplomová práce

Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech

Gender, Masculinity And Femininity In the Intergenerational Differences

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou genderu a jeho psychologickými charakteristikami maskulinitou, feminitou a androgynií u mužů a žen z pohledu dvou generací ? současných dopívajících a seniorů. Současně se zaměřuje na rozdíly v postojích ke genderové roli a spokojenosti s genderem mezi generacemi. Teoretická část práce se zabývá klíčovými pojmy. Vymezuje pojem gender, jeho vztah k biologickému pohlaví a charakterizuje feminitu, maskulinitu a androgynii. Další kapitola se zaměřuje na proces utváření genderu a osvojování sociálních rolí v průběhu lidského života, rozebírá vliv významných socializačních činitelů při utváření genderu ? hraček, dětské literatury, školního prostředí, vrstevníků či médií. Současně stručně popisuje vývojové etapy dospívání a stáří. Poslední kapitola teoretické části mé práce je věnována změnám v pojetí mužské a ženské role v průběhu doby. Jsou popsány proměny postavení žen ve sféře vzdělávací, pracovní i domácí s odkazem k historické tradici Ženského hnutí. U mužů pak věnuji pozornost současnému fenoménu krize maskulinity, jejím příčinám, důsledkům a novým požadavkům na roli muže, otce. Navazující výzkumná část práce pak pomocí dotazníkového šetření zkoumá rozdíly v maskulinitě, feminitě a androgynii u adolescentů a seniorů, sleduje rozdíly v jejich názorech na vztahy mezi muži a ženami a spokojenost s jejich genderem.

Abstract: This thesis is dealting with the question of gender and its psychological characteristics of maskulinity, femininity and androgyny among men and women from the perspective of two generations ? present adolescents and seniors. Currently it is focused on the differences in attitudes to gender role and satisfaction with gender among generations. The theoretical part is dealting with key terms. It defines the term gender, its relation to biological sex and it describes femininity, masculinity and androgyny. The next chapter is focused on the gender forming process and on the learning of gender roles during the human life. It analyses the influence of important socialization factors during the gender configuration ? toys, children´s literature, school, peers or media. This chapter currently briefly describes the development periods of adolescence and old-age. The last chapter of theoretical part is devoted to changes in man´s a woman´s role during the time. There are described changes women´s role in education, working and domestic sphere in reference to historical tradition of Feminism. I pay attention to present phenomenon crisis of masculinity, its causes, consequences and also to new needs for man´s and father´s role. The following research part of my thesis explores by the help of survey the differences in masculinity, femininity and androgyny by adolescents and seniors, it observes the differences in their opinions of relations among men an women and satisfaction with their gender.

Klíčová slova: Gender, maskulinita, feminita, androgynie, adolescent, senior, genderová role, změny mužské a ženské role.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Anna Schneiderová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17236 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KLEVAROVÁ, Tereza. Gender, maskulinita a feminita v mezigeneračních rozdílech. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 17:14, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz