Libuše PIPOTOVÁ

Bachelor's thesis

Konstrukce feminity a maskulinity mezi zaměstnanci ve firemním prostředí

Construction of feminity and masculinity among employees in a corporate environment
Anotácia:
Hlavním tématem bakalářské práce je analyzovat, jakým způsobem se utváří, formuje a manifestuje ženství a mužství v prostředí velkých firem. Práce se snaží uchopit firemní prostředí jako instituci, mající vliv na chování, jednání a reprezentaci zkoumaných jedinců v oblasti firemního provozu. Práce se zabývá konstrukcí ženskosti a mužskosti, genderových stereotypů a utvářením identity ve vztahu k profesi …viac
Abstract:
The main topic of this bachelor's thesis is to analyze how femininity and masculinity are formed and manifested in the environment of large companies. The work tries to grasp the corporate environment as an institution that has an impact on the behavior, actions and representation of the examined individuals in the field of corporate operations. The work deals with the construction of femininity and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIPOTOVÁ, Libuše. Konstrukce feminity a maskulinity mezi zaměstnanci ve firemním prostředí. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/