Bc. Jakub Přikryl

Bachelor's thesis

Intolerance laktózy vs. Alergie na mléko

Lactose - Intolerance vs. Allergy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdravotních komplikací spojených s příjmem laktózy a mléka ve stravě. Je popsán rozdíl mezi intolerancí laktózy a alergií na bílkovinu kravského mléka, které jsou často zaměňovány. Jsou popsány příčiny a příznaky obou stavů a jsou uvedeny alternativní potraviny pro pacienty trpící těmito nemocemi.
Abstract:
This bachelor work is focused on problems of health complications associated with income of lactose and milk in nutrition. It describes the difference between lactose intolerance and milk allergy, which are often confused. They describe the causes and symptoms of both conditions and are given alternative foods for patients suffering from these diseases.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2015
  • Supervisor: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Přikryl, Jakub. Intolerance laktózy vs. Alergie na mléko. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická