Theses 

Analýza hospodaření vybrané municipality - Mikulov – Bc. Lenka Hladíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field:
Regional Development / Socioeconomic and environmental development of regions

Bc. Lenka Hladíková

Master's thesis

Analýza hospodaření vybrané municipality - Mikulov

The analysis of management of selected municipality – Mikulov

Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření vybrané municipality -- města Mikulov v časovém období 2005 -- 2014. K těmto účelům je zvolena finanční analýza příjmů, výdajů a salda. Dále jsou vypočítány a vyhodnoceny informativní a monitorující ukazatele hospodaření dle metodiky Ministerstva financí ČR, na základě kterých je možno označit hospodaření Mikulova za velmi dobré. Zjištěné skutečnosti jsou porovnány s hodnotami města Hustopeče. Součástí této práce je také identifikace faktorů, jež ovlivňují současnou situaci Mikulova a návrh možností směřování jeho dalšího vývoje. Ke zlepšení současného stavu je městu doporučeno přilákat nové investory a zvýšit úroveň zapojování místních občanů do plánovacích procesů. Navrhnuta je i nová výše vybraných místních poplatků za účelem zvýšení obecních příjmů.

Abstract: The diploma thesis focuses on the analysis of management of selected municipality -- the town of Mikulov, in the time period 2005 -- 2014. For these purposes financial analysis of income, expenditure and balance is selected. Furthermore, there are calculated and evaluated informative and monitoring economic indicators according to the methodology of the Ministry of Finance under which it can be claimed that management of Mikulov is very good. The findings are compared with data of the town Hustopeče. This thesis also includes the identification of factors that affect the current situation of Mikulov and possibilities for the direction of its further development. To improve the current state of the town it is recommended to attract new investors and raise the level of involvement of local inhabitants in the planning process. A new amount of collected local taxes is also suggested to increase municipal revenues.

Keywords: město Mikulov, finanční analýza, rozpočet obcí, ukazatele SIMU, komparace obcí, Hospodaření municipalit

Keywords: Management of municipalities, municipality Mikulov, financial analysis, municipal budget, SIMU indicators, comparison of municipalities

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Reader: Gabriela Chmelíková, doc. Ing.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/46770 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Go to top | Current date and time: 18/3/2019 15:15, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz